Lärare på programmet

Ingrid Johansson, anställd vid Vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers. Är examinator för de två skolförlagda praktikkurserna på programmet.

Caroline Ingelhammar, universitetslektor vid Construction Management, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Ansvarig för kursen: Leda individ och grupp. Caroline är civilingenjör, Väg -och vatten och har arbetet som konstruktör i 5 år. Hon är också utbildad gymnasielärare med ämneskombinationen Byggteknik, Konstruktion och Matematik och har arbetat som adjunkt på Teknikprogrammet vid Aranäsgymnasiet i Kungsbacka i 14 år. Caroline har alltid intresserat sig för olika pedagogiska modeller och metoder och har under de senaste åren fortbildat sig i ledarskapskurser såsom UGL, Undervisning Grupp Ledare.

Jens Kabo, universitetslektor vid Vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers. Ansvarig för kurserna: Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1 och Humanvetenskapliga perspektiv på teknik och lärande.
Jens har en bakgrund från Teknisk fysik och har doktorerat i ingenjörsutbildningsvetenskap vid Queens University, Kingstone, Kanada. Han har jobbat som gymnasielärare i teknikämnen och som programansvarig för teknikprogrammet på Malung-Sälens gymnasieskola och haft en period som konslut på Volvo personvagnar via Semcon.

Malin Kjellberg, tekniklektor vid Vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers. Undervisar kursen Utvecklingsprojekt i praktiken.

Helena Stensöta Olofsdotter, docent på Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet.
Ansvarar för kursen Utbildningens uppgifter och ramar där hon engagerar en hel uppsättning välkända experter som föreläsare. Helena forskningsintresse handlar om genus, etik och institutioner. För närvarande forskar hon om genus och korruption samt minskande genusskillnader i  Sveriges riksdag, inom vetenskapliga eller utomvetenskapliga orsaker.

Jan Wickenberg, universitetslektor vid institutionen för Industrins Ekonomi och Organisation på Chalmers. Ansvarig för kursen Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer. Jan är civilingenjör med inriktning på IT och har arbetat drygt 20 år i industrin med huvudsakligen organisering av produktutveckling. Han antogs till Fenix Företagsforskarskola, ett samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers, och doktorerade 2004 på en avhandling om den informella sidan av organisationer.

Samuel Bengmark, biträdande professor vid Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet.
Ansvarar för kurserna Matematik, undervisning och bedömning, Lärande och ledarskap i praktiken – breddning.
Samuel har doktorerat i matematik på Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet av att utbilda lärare inom matematik och allmänt utbildningsområde vid Göteborgs universitet. Tidigare programansvarig.

Philip Gerlee, docent vid Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet och ansvarar för kursen Modeller för förståelse och är examinator för Masterexamensarbeten vid Lärande och ledarskap. Philip läste teknisk fysik vid Chalmers och doktorerade sedan i Skottland på matematiska modeller för tumörtillväxt. Han har ett stort intresse för vetenskapliga modeller inom undervisning, forskning och i samhället i stort. Tidigare programansvarig.

David Witt Nyström, proffesor vid Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet. Ansvarar för kursen Problemlösning och lärande. Forskar inom komplex geometri.

Läraralumner

2019-2023

Hossein Raufi, universitetslektor vid Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet. Ansvarade för kursen Problemlösning och lärande. Har en bakgrund inom komplex analys i flera variabler och komplex geometri, och brinner för undervisning.

2011-2021

Sheila Galt, biträdande professor vid Vetenskapens kommunikation och lärande (CLS) var ansvarig för kurserna: Lärande och ledarskap i praktiken 1 och 2 (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) samt nya VFU-handledarkursen Lärande och handledarskap. Sheila har studerat teknisk fysik och disputerat på Chalmers 1990 med en avhandling som kombinerade ickelinjär fiberoptik med biologiska effekter av elektromagnetiska fält. Hennes nuvarande uppdrag inkluderar att vara Pedagogisk utvecklingsledare (PedUL) inom utbildningsområdet arkitektur och samhällsbyggnad på Chalmers. Hon är mycket engagerad i bl.a. Vetenskapsfestivalen där hon t.ex. uppträtt som Isaac Newton. Ämnesfokus inom optik och laserteknik återfinns i hennes verksamhet med målgrupper som spänner från förskolelärare, grundskolebarn eller intresserade allmänheten ända till blivande civilingenjörer. Hon har fortbildat sig bl.a. i konsten att bedöma pedagogisk skicklighet, som deltagare i en nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga.

2011-2021

Torbjörn Lundh, biträdande professor vid Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet.
Ansvarade för kursen Analysera lärande och senare för kursen Problemlösning och lärande.
Torbjörn gick teknisk fysik och disputerade sedan i matematik (potentialteori) vid Uppsala universitet. Efter det gjorde han tre ”postdocs”: Cambridge University, State University of New York i Stony Brook och Institut Mittag-Leffler. Han har på senare år bytt område till biomatematik och arbetar med vitt skilda aspekter av evolutionära processer från ”artificial life” till optimerade by-pass-grafter. Han är inspektor på Chalmers studentkår, ordförande för Nationalkommittén för matematik, vice ordförande för ”Gothenburg Center of Systems Biology” och Chalmers Fakultetsråd.

Patrik Ekheimer, teknologie doktor vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Ansvarade för momentet historiska perspektiv i kursen Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 2. Patrik har en grundutbildning i elektroteknik och disputerade i teknik- och industrihistoria på Chalmers 2011. Han har i tio år ansvarat för den populära MTS-kursen teknikhistoria på Chalmers. Patrik har även medverkat i fortbildningskurser av gymnasielärare samt undervisat i matematik och teknikämnen på Högskolan i Halmstad. Han bedriver även företagshistorisk forskning i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg.

2011-2017
Jana Madjarova
, biträdande professor vid Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet.
Ansvarar för kurserna Problemlösning och lärande.
Jana är programansvarig för civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik på Chalmers och en uppskattad lärare som fått pedagogiska priser på Chalmers vid tre tillfällen. Hon är ordförande för tävlingskommittén för Skolornas matematiktävling vid Svenska matematikersamfundet och har genom det mångårig erfarenhet av att utbilda svenska och nordiska ungdomarna, som går vidare till den Internationella matematikolympiaden, med målet att utveckla deras problemlösningsförmåga.

2011- 2015
Christine Räisänen,
professor i Organisation och Kommunikation vid institutionen för Bygg och Miljö på Chalmers. Ansvarig för kursen Leda individ och grupp. Christine är lingvist med inriktning på kunskapsbildning, ledarskap och kommunikation i industrin och i akademin. Hon har utvecklat och undervisat i ett antal ledarskapskurser på master och doktorand nivå samt inom industrin.

2011-2015
Johanna Lönngren, doktorand i ingenjörsutbildningsvetenskap på Chalmers. Undervisar om lärande för hållbar utveckling i kursen Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1. Johanna har läst nanoteknik på Lunds tekniska högskola. Under studietiden har hon varit delaktig i att skapa en kurs i hållbar utveckling för studenter på nanoteknikprogrammet, och bestämde sig att arbeta vidare med lärande för hållbar utveckling i ingenjörsutbildningen. Johanna forskar sedan hösten 2011 på ingenjörsstudenters förståelse av komplexa hållbarhetsproblem och har licentiatexamen sedan 2014.

2011-2016
Sven Andersson
, docent vetenskapsteori, Professor digital gestaltning. Undervisar i momentet “vetenskapsteoretiska perspektiv” i kursen “naturvetenskapligt och tekniskt lärande”.

2011-2013
Mattias von Feilitzen
, pedagogisk utvecklare vid institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet. Ansvarar för moment om digitala verktyg i undervisning i kursen Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1. Mattias har en kandidatexamen inom Medie- och kommunikationsvetenskap. Han har stort intresse för och lång erfarenhet av arbete med frågor kring IT och lärande och har under snart 15 år arbetat med dessa inom många olika områden, bland annat på lärarprogrammen vid Göteborgs universitet och vid enheten för pedagogiskt utveckling och interaktivt lärande vid Göteborgs universitet. Utöver detta är Mattias också föreståndare för Gothenburg Knowledge Lab.

2011-2016
Éva Fülöp
, doktorand i matematik med inriktning  utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet.
Undervisar i kursen Problemlösning och lärande.
Éva har sin lärarexamen från Rumänien och jobbar deltid på Hulebäckgymnasiet i Mölnlycke. Hennes forskningsintresse handlar om hur man kan undervisa för att utveckla problemlösningsförmågan speciellt genom att inkludera undervisning om problemlösningsstrategier inom ramarna för matematikkurserna på gymnasiet.

2011-2014
Aadu Ott
, professor emeritus vid Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Professionalisering, samt docent i fysik vid Göteborgs universitet. Har undervisat på den didaktiska delen i kursmomentet Analysera lärande. Han har lärarexamen, tjänstgjort i 20 år som gymnasielärare i matematik, fysik, tekniska ämnen och naturkunskap. Har belönats med Oscar von Miller plaketten i brons som erkänsla för att under 30 år ha lett 125 veckolånga seminarier för lärare i teknikhistoria vid Deutsches Museum i München. ”Postdoc” vid University of Arizona i Tuscon, USA med studier i högtrycksfysik. Har under åren 1992 till pensioneringen 2007 varit koordinator för skolämnet teknik i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Har efter pensionering innehaft olika uppdrag: Sakkunnig i fysik och teknik vid Högskoleverkets genomgång av examinationsansökningar från landets alla lärarutbildningar; Sakkunnig vid tjänstetillsättning i KTHs lärarutbildning; Sakkunnig vid bygget av Tekniska Museets nya utställning ”Den skapande hjärna”; Sakkunnig vid Kattegattgymnasiets i Halmstad satsning på projektet Hjärngym, dvs ”lärande på hjärnans villkor”.

2011-2014
Mikael Holmquist
, lektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Chalmers kombinationsutbildning