ULF – Praktiknära skolforskning

Sedan 2017 bedrivs på regeringens uppdrag en nationell försöksverksamhet med praktiknära skolforskning, benämnd ULF (Utbildning, Lärande & Forskning). Försöksverksamheten ska utveckla och pröva samverkansmodeller för praktiknära forskning mellan akademi och skola, och verksamheten kommer att permanenteras från 2025.

Under försökverksamhetsåren har Chalmers bedrivit forskningsprojekt tillsammans med några av Chalmers övningsskolor kring t.ex. aktivt lärande, laborationsgenomförande och programmering och lärande i matematik.

Chalmers modell för praktiknära forskning är läsårsbaserad enligt följande modell.

  1. Projektförslag från Chalmers övningsskolor skickas i mitten på våren. 
  2. Projekt utvärderas ur tre aspekter: genomförbarhet, tillfört värde samt tillgång till lämplig forskare på Chalmers. Dialog med förslagsställarna sker under denna fas.
  3. Information om vilka projekt som blivit utvalda lämnas i slutet på våren. Ett avtal undertecknas mellan Chalmers och övningsskolan.
  4. Under hösten samverkar Chalmersforskaren med deltagande gymnasielärare på övningsskolan för att forma projektet. Förslag på examensarbete skall formas och synliggörs för Chalmersstudenter i mitten på hösten.
  5. Får projektet napp på examensarbetare kommer dessa att bidra med många hundra timmar till projektet under våren.
  6. I tillägg till examensarbetesrapporten är det önskvärt med en gemensamt författad rapport som publiceras i lämpligt forum.

Pågående ULF-projekt

Elevgenererade ledtrådar som stödstruktur vid matematisk problemlösning, Franklins gymnasium

Progression i värdeskapande lärande på teknikprogrammet: En stegvis modell för att stärka elevers engagemang och förmåga, Franklins gymnasium

Effekten av E-prov i matematik, NTI Johanneberg

TestBaserat Lärande (TBL) i matematikundervisningen, Hulebäcks gymnasium

Undervisning för att stärka elevers förmåga att lösa ekvationer, NTI Kronhus

Genomförda ULF-projekt

2022/2023

Effektiv distansundervisning som nyttjar eleverna som resurs för varandra, Franklins gymnasium

Värdebaserad undervisning inom teknikprogrammet, Franklins gymnasium

Visualisering av matematiska begrepp, NTI-gymnasiet Johanneberg

2021/2022

Ökad inkludering genom VR och 360-teknik, Aranäsymnasiet

Eget laborativt arbete eller demonstration i fysikundervisningen? Aranäsgymnasiet

Programmering i matematikundervisning på gymnasiet, NTI-gymnasiet Johanneberg

2020/2021

Att undervisa integraler med programmering, NTI-gymnasiet Johanneberg

Videogenomgångar i IT-undervisning, Lindhomens tekniska gymnasium

2018/2019

Lesson study om aktivt lärande i fysik, Hulebäcksgymnasiet

Begreppslig utveckling i matematik genom programmering, NTI-gymnasiet Johanneberg

Chalmers kombinationsutbildning