Kursbeskrivningar

Ledande-och-lärande-grafik2014

 • Matematik, undervisning och bedömning, MVE375, 7,5 hp
  I denna kurs lär du dig att planera och genomföra undervisning/presentation samt att ge och ta återkoppling. Du övar din förmåga genom att undervisa för dina studiekamrater om det matematiska innehållet i denna kurs, algebra och talteori. Dessutom finns också moment om bedömning, röst, kroppsspråk och IKT.
 • Utbildningens uppgift och ramar, CIU220, 7,5 hp
  Detta är den kurs i programmet som har enbart lärarrollen i fokus. Kursen tar sin utgångpunkt från hur teknikutvecklingen påverkat vår bild av människans lärande och minne. Kursen sätter sedan läraren i en organisatorisk och historisk position genom att behandla utbildningssystemets historia och den politiska styrningen av skolan. Dessutom finns inslag om specialpedagogik. Högerklicka på nedanstående bild för att spela upp klippet (där inledningen tyvärr fallit bort).
 • Leda individ och grupp, CIU225, 7,5 hp
  Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper om social samverkan och gruppdynamik och att fördjupa din förmåga att arbeta i grupp och att leda personer och grupper, både i klassrummet och i näringslivet. Målet är att du skall kunna analysera, utveckla och utvärdera beteenden och processer för att skapa god kultur. Målet är också att lära dig reflektera över din egen ledarskapsutveckling.
 • Lärande och ledarskap i praktiken 1, CIU207, 7,5 hp
  Denna kurs innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande på en gymnasieskola. Huvudsakligt fokus ligger på den mellanmänskliga dynamiken i klassrummet och lärarkollegiet. Vidare utvecklas kunskaperna inom undervisning, både genom auskultation och genom egen undervisning. Högerklicka på nedanstående bild för att spela upp klippet som gäller både Lärande och ledarskap 1 och 2.
 • Problemlösning och lärande, MVE365, 7,5 hp
  Problemlösning är centralt både i ingenjörsverksamhet och i gymnasieskolans undervisning. I denna kurs studeras problemlösning som objekt och som verktyg för lärande. Genom att fördjupa dina egna kunskaper i geometri får du praktisera och öva din problemlösningsförmåga. Du får arbeta med hur man kan använda problemlösning som ett verktyg för lärande.
 • Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1, CIU215, 7,5 hp
  Kursen behandlar fysik-, kemi- eller teknikdidaktik beroende vilken ämnesbakgrund man har. Du lär dig bland annat att planera längre lärsekvenser.
 • Analysera lärande, MVE380, 7,5 hp
  Det centrala objektet i denna kurs är modellbegreppet och hur det kan skilja sig inom olika vetenskaper. Med detta som utgångspunkt betraktas en del klassiska lärandeteorier på sociokulturell-, kognitiv-, psykologisk- samt på neurodidaktisk nivå. Detta kontrasteras med studier av naturvetenskapliga och matematiska modeller. Man gör ett mindre eget modelleringsprojekt. Högerklicka på nedanstående bild för att spela upp klippet.
 • Utvecklingsprojekt i praktiken, CIU260, 7,5 hp
  Kursen inleds med en intensiv duvning i projektledning/arbete. Huvuddelen av kursen innebär sedan att du leder ett projektteam samtidigt som du deltar i ett annat projekt som leds av andra klasskamrater. Både projekten handlar om att utveckla lärande eller ledarskap i skolan, näringslivet eller i en annan organisation. Målet är att du skall fördjupar dina kunskaper om lärande och ledarskap för att du ska kunna driva olika utvecklingsprojekt.
 • Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 2, CIU255, 7,5 hp
  I denna kurs utvärderar man olika lärandemiljöer och situationer, som lektioner, laborationer och projekt med teknisk, fysiskt eller kemisk inriktning, samt identifierar delar som kan utvecklas. Särskilt fokus läggs på frågan om hållbar utveckling och på formuleringen av förslag till förändringar i lärandemiljön eller situationen i fråga.
 • Lärande och ledarskap i praktiken 2, CIU212, 7,5 hp
  Kursen innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande, oftast på en annan gymnasieskola än i kursen Lärande och ledarskap i praktiken 1. Huvudsakligt fokus ligger denna gång på undervisning, inte minst i ingenjörsämnet. Kursen innebär både auskultation och egen undervisning. De sista veckorna i kursen har man eget ansvar för alla delar i lärarens uppdrag. Högerklicka på nedanstående bild för att spela upp klippet som är samma som för Lärande och ledarskap 1 ovan.
 • Learning and leading in dysfunctional organizations, TEK451, 7,5 hp
  Behandlar organisationen som arena för samarbete och konkurrens. Du kommer att utifrån dina erfarenheter och lärdomar av att driva utvecklingsprojekt i kursen Utvecklingsprojekt i praktiken få vidareutveckla dina insikter om projektledning. Vidare kommer du att få studera områden som relationen mellan ledarskap och makt, vad en organisation är och hur kan jag medverka och leda i den för att nå de önskade målen och vad projekt spelar för roll i organisationer. Kursen ges på engelska.
 • Lärande och ledarskap i praktiken – breddning, MVE390, 7,5 hp
  I denna kurs skall man bredda sin erfarenhet genom att delta i verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande i en annan organisation än den man hittills stött på i sina praktikkurser. Organisationen kan tex vara en utbildningsavdelningen eller annan relevant avdelning på ett företag, eller på ett science center eller kanske på en högstadieskola eller annat skolstadie, eller kanske en skola med en annan social sammansättning bland eleverna.
 • Masterexamensarbete vid Lärande och ledarskap, 30 hp
  Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete som har en ingenjörsmässig och ämnesmässig utgångpunkt men som också innehåller en didaktisk komponent.

Chalmers kombinationsutbildning