6. LEDarskapets organisation – en lysande historia?

“The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails.”

Hej alla läsare (inklusive de 14000 spam-följarna jag lyckats få. All publicitet är bra publicitet, I guess…)

Idag ska vi prata om ledarskapets organisation. Som citatet ovan antyder anser jag att ledarskapet börjar i organisationen. Jag anser även att ledarskap i allmänhet involverar tre huvudaspekter, nämligen:

  • Struktur
  • Tydlighet
  • Beslutsamhet

I nästa blogginlägg ska jag behandla de två sistnämnda aspekterna men låt oss inleda ledarskapsavsnittet med den förstnämnda – struktur. 

Ledarskapets struktur inom organisationen

För ett välfungerande ledarskap krävs enligt mig en genomtänkt organisation. Detta går möjligtvis hand-i-hand med den andra aspekten (tydlighet) men jag väljer här att istället fokusera på just strukturen. Inom den organisation jag har genomfört min praktik finns följande struktur: 

Överst finns en verksamhetschef som koordinerar all verksamhet och som agerar närmaste chef för organisationens sex rektorer samt chef för EHT (Elevhälsoteam) och skolans intendent. Dessa ansvar i sin tur för ett visst antal arbetslag. I rektorernas fall handlar det om lärarlag, för EHT-chefen handlar det om personal inom EHT och slutligen för intendenten handlar det om personal inom bland annat vaktmästeri, IT-service, städpersonal osv. 

Slutligen är lärarna från de olika lärarlagen såväl lärare som mentorer för olika skolklasser. Uppdraget innefattar således såväl utbildning som mentorskap. 
Den viktigaste insikten här, anser jag, är att det finns direkt och indirekt ledarskap inom organisationen.

Direkt ledarskap

Det direkta ledarskapet är kanske inte så svårt att tänka sig. Detta uttrycker sig genom direkta relationer mellan exempelvis rektor och lärare eller lärare och elev. Eftersom detta ledarskap är styrt av relationer krävs tid och omsorg för att skapa det – precis som med relationer i allmänhet. Det är det direkta ledarskapet som påverkar utveckling och resultat inom organisationen. 

Indirekt ledarskap

Det indirekta ledarskapet är däremot svårare att konkretisera. Här kanske det mer handlar om signalvärden, om hur handlingar och beslut påverkar de anställdas möjligheter att göra ett fullgott arbete. En viktig aspekt är att inse att det direkta ledarskapet har en betydande roll för det indirekta. Detta då relationen och utbytet mellan två nivåer (exempelvis mellan rektor och lärare) kan komma att påverka relationen mellan två andra nivåer (exempelvis mellan lärare och elev). Det är således centralt att man som chef förstår detta samspel för att kunna skapa en välfungerande organisation. I Ledarskapets psykologi (Elmholdt, Dauer Keller & Tanggaard, 2015) nämns Leader-Member-eXchange theory eller LMX-modellen som en förklaringsmodell för detta samspel och dess konsekvenser för ledarskapet. I korthet beskriver den att ledarskap i grund och botten bygger på relationer och att kvalitén av dessa påverkar medarbetarens prestationer. 

Så, låt oss exemplifiera detta genom att studera sekvensen av relationer rektor-lärare-elev. En god arbetsrelation, präglad av tydliga ömsesidiga förväntningar och behov mellan lärare och rektor skapar förutsättningar för att båda ska kunna göra ett bra arbete. Detta återspeglas i lärarens ledarskap genom dess relation med eleverna. Detta är ett exempel på ett sekvensiellt, indirekt ledarskap. 

Sammanfattning

Ledarskapets organisation är central för att skapa förutsättningar för gott ledarskap genom organisationen. Ledarskapet kan delas upp i såväl direkt som indirekt ledarskap och dessa präglas till största del av relationer mellan olika nivåer inom organisationen. För att kunna skapa ovan nämnda förutsättningar krävs det att man förstår dessa mekanismer och samspelet mellan dem. 

Väl mött,

Sebastian

Referenser

Elmstedt, C., Dauer Keller, H. & Tanggaard, L. (2015). Ledarskapets psykologi (Första upplagan). Malmö: Gleerups Utbildning AB.