5. Lärandets utveckling – att lära lärare att lära för att lära!

“Allt som inte är under utveckling, är under avveckling” – Okänd

Hej igen!

God fortsättning på det nya året!

Sista pratade vi om en fallstudie om lärande. I detta inlägg vill jag prata om hur man arbetar med att utveckla lärandet inom organisationen. Detta går väldigt mycket hand-i-hand med det projekt som också ingår i denna kurs. Projektet syftar till att undersöka hur kompetensutvecklingen fungerar inom min organisation. För att undgå subjektiva resonemang, kommer jag här presentera hur det är tänkt att fungera.

För att illustrera bakgrunden till kompetensutvecklingen på ett överskådligt sätt, väljer jag här att presentera en grafisk presentation över beslutsprocessen.

Figur 1: En översiktligt bild av bakgrunden till organisationens kompetensutvecklings-arbete.

De olika stegen syftar till att  få organisationens mål- och visionsdokument att prägla kompetensutvecklingsarbetet. Detta sker genom det så kallade skolutvecklingsrådet. Detta är ett icke-beslutande organ, vars sammansättning har representation från samtliga av organisationens program. På så vis har alla program möjligheten att påverka skolans utvecklingsarbete.

Skolutvecklingsrådet har sedan till syfte att ge underlag för beslut som skolledningen sedan tar kring dels årets fokusområden, det vill säga teman kring vilka skolan väljer att prioritera sina resurser för fortbildning och dels utvecklingsprojekt. Dessa projekt ska ligga i linje med fokusområdena och finansieras av skolan i syfte att utveckla undervisningen. Finansieringen möjliggör att en del av vissa lärares tjänster allokeras för projektet.

Andra insatser som sker inom organisationen kan vara skolgemensamma föreläsningar, work-shops eller besök på närliggande universitet/högskolor. Detta sker främst på den övergripande nivån (se figur 1). Utöver utvecklingsprojektet, som främst sker på lärarlags- eller individuell nivå så finns vissa aktiviteter där lärare eller grupper av lärare åker iväg på konferenser inom vissa ämnen. På individuell nivå finns även möjöigheten att på egen hand tillgodose sig fortbildning i form av enskilda utbildningar eller kurser. VId behov finansieras dessa via lärarlaget eller från individens egna pott.

Såklart finns det andra, ständigt pågående, fortbildningsinsatser. Dessa kommer inte att belysas här mer än konstaterandet att de finns. Det blev ett kort och koncist inlägg idag. Jag hoppas att ni läsare finner det intressant ändå!

Nästa gång ska vi prata ledarskap. Detta kommer att ske i en serie av tre inlägg. Jag hoppas att vi hörs då!

Tills dess, ha det fint!

Vänligen,

Sebastian