1. Samma plats – andra perspektiv

Hej och hjärtligt välkommen till denna blogg!

Mitt namn är Sebastian Idh och kommer fram till mitten av januari vägleda dig genom min praktik. Denna praktik är en del av en större helhet, en utbildning, som heter Lärande och ledarskap – en kombinationsutbildning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Varje vecka kommer jag att beskriva olika aspekter av praktiken så att du som läsare ska kunna få en inblick i den verksamhet jag är en del av. Nedan följer en översikt av vad blogginläggen framöver kommer att ha för teman.

Tema 1: Allmänt
  • Beskrivning av praktikplatsen
Tema 2: Lärande
  • Lärandets organisation
  • Lärandets utformning
  • Lärandets utveckling
  • Fallstudie
Tema 3: Ledarskap
  • Ledarskapets organisation
  • Ledarskapets utformning
  • Ledarskapets utveckling

Beskrivning av praktikplatsen

Praktiken genomförs på en gymnasieskola i Göteborgsregionen. Det är en kommunal skola med en lärartäthet på ca 11,7 elever per lärare, vilket motsvarar det nationella snittet (Skolverket, 2017). Atmosfären vittnar om en välfungerande skola med engagerade pedagoger och motiverade elever. Trots skolans storlek upplevs den väldigt sammanhållen och familjär.

Skolan har vissa profiler, eller inriktningar, men har egentligen samtliga standardprogram representerade. Jag upplever att det är ju den här allmänna representationen som gör att ingen känner sig mer eller mindre prioriterad, vilket skapar en god stämning på skolan.

Mina förhoppningar

Eftersom Lärande och ledarskap inbegriper två praktiker på två olika gymnasieskolor har jag sedan tidigare fått inblick i dessa verksamheter ur ett gymnasielärareperspektiv. Att nu istället få en möjlighet att studera en gymnasieskola ur ett annorlunda perspektiv tror jag kommer att berika min kompetens på ett helt nytt sätt.

Det naturliga perspektivet är oftast att endast titta på skolan som en lärandemiljö. Detta är såklart endast en aspekt av skolan som verksamhet. Aspekter som exempelvis organisation, ledarskap och utveckling hamnar oftast i skymundan. Att med denna praktik även få en inblick i dessa tror jag kommer bli väldigt värdefullt!

Avslutande ord

Förhoppningsvis kommer du som läsare få en ordentlig inblick i verksamheten på sikt. Personligen ser jag mycket fram emot att genomföra den här praktiken. Jag hoppas att du delar denna entusiasm under denna resa. Tills nästa gång.

Vänligen,
Sebastian

Referenser

Skolverket. (2017). Snabbfakta. Hämtad 2018-11-14 från: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/snabbfakta-utbildningsstatistik