Ledarskap som uppdrag

Snart bara en vecka kvar till jul och det börjar närma sig slutet på praktikperioden. Så här i slutfasen har jag arbetat mycket med rapporten till min undersökning på Universeum, att utvärdera Universeums självledda uppdrag och hur de används av lärare.

 

Universeums självledda uppdrag är ryggsäckar med material som lärare kan låna vid skolbesök till Universeum. Materialet innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med och kopplar till både utställning och kursplan. Ryggsäckarna kan ses som en bro mellan skolverksamhet och Universeums verksamhet var syfte är att erbjuda en lösning för lärare som vill göra något annat än att bara besöka Universeum men inte hittar på något själva.

 

Ett underliggande syfte med skolbesök till Universeum är att eleverna skall lära sig något, vilket syns på Universeums självledda uppdrag. Under min studie har jag funnit flera element hos ryggsäckarna som bidrar till lärande, t.ex. utställningen, utformningen och utförandet.

Utställningen bidrar till lärande som kan förklaras med behavioristiska lärandemodeller, att miljön skapar lärandet (Phillips & Soltis, 2014). Då utställningen skapar en miljö som främjar lärande genom att väcka nyfikenhet och belönar eleverna genom upplevelser så skapas lärande hos eleverna. Utformningen av uppgifterna bidrar till lärande som kan förklaras med variationsteori, att urskiljande underlättar lärande (Ling Lo, 2012). Uppgifterna är nämligen oftast strukturerade så att eleverna får flera olika alternativ och skall urskilja vilket alternativ som är rätt. Hur rätt svar urskiljs leder in på utförandet av uppgifterna; vilket bidrar till lärande som förklaras genom sociala lärandemodeller, att sociala interaktioner skapar lärande (Phillips & Soltis, 2014). Då utförandet av uppdragen sker grupp där svaret på varje uppgift diskuteras mellan eleverna skapar alltså även utförandet lärande hos eleverna.

 

Uppdragen i sig verkar alltså bidra till lärande för eleverna, men jag har märkt att en del lärare har svårt att ytterligare bidra till lärandet hos eleverna. De vanligaste hindren är tid, distraktioner och ovana. Å andra sidan finns det också lärare som framgångsrikt bidrar till att uppdragen blir ännu lärorikare för eleverna. De lyckas leda eleverna genom uppdraget på ett bra sätt från start till mål där särskilt starten och målet är viktiga moment för uppdragets framgång.

Typen av uppdrag är något som jag tror till viss del hade kunnat implementeras mer i ordinarie undervisning. Även om utställningen kommer saknas i skolan så borde utformningen och utförandet bidra till lärande för eleverna. Samtidigt hade lärarna haft enklare att leda eleverna och ytterligare bidra till elevernas lärande.

 

Under veckan som gått fick jag möjlighet att samtala med Universeums VD, Carina Halvord, vilket gav ett välbehövligt uppehåll från alla ryggsäckar. Jag har tidigare berättat att Universeum i många fall tillämpar ett skandinaviskt ledarskap, där konsensus bland anställda är en del av beslutsfattandet (Elmholdt, Dauer Keller & Tanggaard, 2015). Eftersom i princip alla är inblandade i det skandinaviska ledarskapet blir rollen för Universeums VD att bestämma om konsensus av någon anledning inte kan nås. (Samtidigt finns det också en rad andra arbetsuppgifter för VD:n som jag inte går in på närmare).

Då Carina har talat på olika möten med de anställda har jag upplevt henne som ganska inspirerande, hon belyser positiva aspekter av verksamheten och vad som kan förbättras istället för fel och brister, vilket är karaktäristiskt för inspirerande ledarskap (Elmholdt, Dauer Keller & Tanggaard, 2015). Hon pratar ofta i form av bilder eller visioner och Carinas bild av ledarskap är att ledarskap är något som delas, vilket går väl ihop med hur organisationen leds i praktiken. Det ses också något som ständigt behöver utvecklas och som hon försöker jobba med kontinuerligt.

 

Verksamheten i övrigt är också något som ständigt måste utvecklas. Som en del i utvecklingsarbetet på Universeum använder sig anställda på alla nivåer av ULF. ULF (eller  Utvärdera, Lära och Förbättra) är ett system där verksamhetens processer utvärderas, vilket ger kunskap och lärande om processerna som kan användas för att förbättra dem.

Då ett delat ledarskap och ansvar fungerar bra på Universeum är ULF ett verktyg för de anställda att själva bidra till utvecklingen. ULF som ett verktyg att leda förbättringsarbete tror jag skulle kunna fungera i många andra organisationer, exempelvis i skolan, även om andra typer av förbättringsarbete redan utförs där. Nyckeln till att ULF skall fungera tror jag dock är att de anställda känner ansvar och möjlighet för att utveckla verksamheten. Det kan därför vara nödvändigt att även ta efter andra delar av Universeums verksamhet för att få någon effekt, exempelvis synen på ledarskap.

 

 

Referenser:

Elmholdt, C., Dauer Keller, H. & Tanggaard, L. (2015) Ledarskapets psykologi. Malmö: Gleerup utbildning.

Ling Lo, M. (2012) Variation Theory and the Improvement of Teaching and Learning. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.

Phillips, D. C. & Soltis, J. F. (2014) Perspektiv på lärande. Andra upplagan.   Lund:Studentlitteratur AB.

3 reaktioner till “Ledarskap som uppdrag”

  1. Intressant med spaningen att Universeum praktiserar den behavoristiska modellen i sin undervisning. Skall fundera på det när jag auskulterar!

  2. Tror min kommentar ovan hamnade vid fel inlägg… Hörde till ditt sista inlägg.

    Hursomhelst så tycker jag konceptet med ryggsäckar är intressant och frågar mig hur man skulle kunna överföra det till något för allmänheten. Mitt arbete handlade ju om att undersöka vad föräldrar efterfrågar och stöd till egenledda aktiviteter var en sak.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *