syfte
Kandidatprogram Matematik och matematikdidaktik 1 Skolans uppgift och organisation Ledarskap i skola och näringsliv VFU i klassrum 1 Matematik och matematikdidaktik 2 DFKT och DFKT-didaktik 1
Matematik och matematikdidaktik 3 VFU checklista och tummelplats DFKT och DFKT-didaktik VFU i klassrummet 2 Ledarskap i skola och näringsliv 2 VFU i annan organisation Examensarbete
1. Med framgångsrikt verkande menas att på betydande sätt bidra till att uppnå organisationens mål, vilket inkluderar att organisationens mål kan ifrågasättas utifrån etiska och samhälleliga värden.  Examinanden skall kunna verka som förändringsagent och påverka både organisationens mål och metoder att nå dessa.

u

u


u


2. Med att undervisa med praktiknära färdigheter menas att examinanden kan hantera en mängd vanligt förekommande undervisningssituationer på ett rutinerat sätt för att kunna lägga större uppmärksamhet på att kreativt hantera nyckelmoment i lärandesituationen. 
u


u
u
u3. Med att undervisa effektivt menas att utifrån de givna ramarna, i form av elevgrupp och resurser, skapa en lärandesituation som har så stor positiv inverkan som möjligt på lärandet hos alla elever.

u
u

u

u


4. Med att undervisa inkännande, menas att läsa av och möta varje elev i dennes specifika lärandesituation.


u
u


u


u5. Med ämneskompetens menas att man är väl förberedd för att i undervisningssituationen svara, eller på stående fot söka svar, på frågan "Hur vet man det?". För att göra detta har läraren kunskaper i ämnet som sträcker sig långt bortom undervisningssituationen, gällande både djup och bredd, och är trygg i dessa utan att  trivialisera utmaningen att lära sig det mer grundläggande stoffet. Därtill har läraren utvecklat en personlig relation till ämnet som ger en nyfikenhet och trygghet att ta sig an oväntade frågor utanför läroboken. u
uu
u6. Med tillämpningsnära menas att läraren i varje undervisningsmoment kan svara initierat på frågan "Vad ska man ha detta till?", med andra ord kunna motivera kursmomenten utifrån realistiska tillämpningar och med tanke på hållbar utveckling.
u

ua


u
7. Med akademiskt förberedande undervisning menas att ett ge eleverna en solid ämnesmässig grund till, och intresse för, fortsatta högre ämnesstudier.
u


u

u
u


8. Med att arbeta ingenjörsmässigt menas att kunna formulera och lösa problem med tekniska metoder givet begränsad information, tid och andra resurser och med hållbar utveckling i åtanke. Det betyder också att ha tillräcklig matematisk och naturvetenskaplig bredd för att kunna interagera med andra ingenjörer och forskare. Dessutom har examinanden kännedom om vetenskapliga paradigm inom samhällsvetenskap och humaniora. u


u
u
u
9. Med att kommunicera väl med både experter och lekmän menas att examinanden framgångrikt kan kommunicera tekniska problem, lösningar och processer muntligt, skriftligt och visuellt, bland annat genom skicklig användning av informations- och kommunikationsteknik. Examinanden behärskar ingenjörens och naturvetarens språk och kan överföra detta till olika sammanhang, tekniska såväl som icke-tekniska, samt kan reflektera kritiskt kring teknikens roll i samhället. i

u

u
u


a
a
10. Med att fungera väl i ledande roller och samverka väl med omgivningen menas att på ett förtroendeskapande sätt medverka till att forma gemensamma mål och till att de inblandade utvecklas och med beslutsamhet och entusiasm strävar mot dessa mål.  i


u
uu

u
u