Avslutande tankar

Nu är rapporten inskickad till ZoCom. Jag tror att faktaunderlaget till rapporten och referenserna är mycket bra samt förankringen hos ZoCom. Själva texten runt detta var det dock svårt att få ordentligt med tid till. Under omständigheterna är jag dock nöjd. ZoCom har fått det handgripliga auskultationsverktyg de ville ha och jag har fått min praktik där jag fått reflektera både över det teoretiska innehållet i utbildningen och de praktiska erfarenheterna från tidigare VFU.

Presentationen sedan gick bra även om jag var lite osäker. Det var svårt att på ett överskådligt sätt leverera hela lärarhandledningens innehåll. Jag tror dock att vikten av att fästa elevernas fokus på det som är viktigt framgick. Som en Engage visade jag upp medvetenhetstestet med de sex basketspelarna och den moonwalkande björnen. En av artiklarna om variationsteori som Jens gav oss i NTL2 kursen tar också upp det exemplet. Jag funderar på om jag ska använda det exemplet i mina kommande introduktionslektioner på gymnasiet. Det borde inte skada att eleverna förstår vikten av vart de har sitt fokus, på undervisningen eller på den ack så lockande mobiltelefonen.

Lärandet på ZoCom

Jag skulle säga att lärandet främst sker i klassrummet för de individuella konsulterna. De lär sig allt vart efter vad som fungerar i undervisningen och inte. Konsulterna har sedan möten någon gång i månaden där de stämmer av med varandra. Jag har funderat på om regelbundna veckomöten skulle kunna stärka deras samhörighet och hjälpa dem att samarbeta mer. Kollegialt lärande är populärt nu. Jag tror det skulle göra det lättare för dem att dela sina erfarenheter med varandra eller diskutera hur man på bästa sätt ska lägga fram nått kommande ämne för en klass t.ex.

Ledarskapet i organisationen

Niklas hade besök från Stockholm, där huvudorganisationen håller till, flera gånger under min praktik. Så Niklas kontakt mot organisationen uppåt verkar god. Lokalt i Göteborg tänker jag lika som ovan. Veckomöten skulle nog göra det lättare för Niklas att stötta sina medarbetare. Det skulle också ge Niklas möjlighet att ligga steget före och ge medarbetarna en anledning att vända sig till honom mer regelbundet med det som händer i deras verksamheter i stunden. En anledning för medarbetarna att prata med honom även om små saker i undervisningen. Både för stöd med det pedagogiska men också andra saker som avvägningar i bedömning av elever etc. Dock är medarbetarna uthyrda till olika skolor så kanske kan de också få stöd från de lokala arbetslagen i detta när sådana finns.

Vecka 51

Under veckan som gått har jag auskulterat den fjärde och sista konsulten på ZoCom, David. Det var intressant att få pröva om några tillägg behövdes till den nu nästan klara lärarhandledningen men jag bedömde att inga tillägg behövdes. Jag fick också möjlighet att visa för David vad jag tänkt.

Presentationen av arbetet är nu klar och jag ska hålla den i eftermiddag. Det ska bli spännande att se vad de anställda på ZoCom tycker om det jag gjort. Under veckan som kommer är det mycket jobb med en hemtenta i den andra kursen men jag ska försöka hinna slutredigera rapporten så både Chalmers och ZoCom kan få den så fort som möjligt.

Vecka 50

Under veckan som gått har jag auskulterat Niklas (https://www.linkedin.com/in/mardby/sv), min handledare och nu på torsdag ska jag auskultera ZoComs sista konsult. Sedan är det bara att skriva klart rapporten och göra en presentation inför redovisningen.

 

Jag var lite chockad av att upptäcka hur gamla saker som skolorna kan kalla för nytt. Niklas ville att jag skulle skriva lite om C.S Dwecks med fleras forskning rörande goda värderingar i lärande. Vilka egenskaper vi ska fostra elever till för att de ska vara bra på att lära sig. I stort handlar detta om att inte sätta statiska etiketter på eleverna och att arbeta mer med formativ feedback än summativ för att alltid poängtera att alla kan bli bättre oavsett var eleverna befinner sig nu. Boken jag har, som knappast är den första skrift som avhandlat detta ämne, är 10 år gammal. Inte bara under VFU utan även innan har kollegor beskrivit detta som något nytt.
   Jag har hört det säga att man ska vara glad om femtio år gammal forskning når in till skolan och jag börjar förstå varför. Jag undrar vad man kan göra för att öka inträngningstakten för ny kunskap in i skolan. Mer relevant fortbildning till lärarna om sådant som anknyter till deras undervisning kanske. Jag ska inte dra mig för att ta upp nobelpriset i gravitationsvågor i fysik 1 iaf.

 

En annan författare Niklas ville att jag skulle kolla närmare på var Angela Lee Duckworth. Jag var först lite skeptisk till henne och undrade om hennes forskning var en gammal rest från behaviorismen men så var inte fallet. Hennes forskning verkar vara mycket analog med “the power of feedback” och betonar vikten av självreflexion för “self-regulation”.

 

Känns som att utbildningen gett mig en grund att stå på iaf i att utvärdera nytt eller som vår kurs i lärandemodeller skulle uttryckt det. Vi har lärt oss mycket om pedagogikens och psykologins inneboende ämnesstruktur vilket hjälper när man ska tolka ny data och sätta den i ett sammanhang.

Vecka 49

Jag har tidigare inte varit helt på det klara med varför jag ville gå och auskultera lärarna. Nu börjar det dock klarna. När jag går och auskulterar är det inte för att utvärdera lärarna jag är hos utan för att se hur jag gör när jag auskulterar. Jag tycker det är lätt att föreställa sig hur man gör en bra auskultation men ska jag klara att förklara hur man gör för någon annan måste jag prova det själv och anteckna hur det gick till. Jag misstänker att detta hänger ihop med Kahnemans system 1 och system 2 från Jans kurs.

Jag har hämtat lite inspiration från variationsteorin när jag auskulterar de andra lärarna. Först söker jag efter “intended object of learning” genom att tänka positivt om det läraren säger. Jag försöker fylla i luckorna och extrapolera efter bästa förmåga vad läraren vill ha sagt. Företrädesvis hinner jag fråga läraren innan vad lektionen ska handla om.

   Sedan går jag vidare med att analysera hur mycket av lärarens ursprungliga plan som kommer fram i klassrummet “enacted object of learning”. Vad landar hos eleverna med tanke på deras förkunskaper. Jag försöker också se om det finns något som den undervisande läraren är blind för, vad är så självklart att läraren inte ser att det måste påtalas men som eleverna behöver för att förstå.

   Sist kommer “lived object of learning” som är svårt att fånga under en auskultation då detta rör vad eleverna till synom och sist tar med sig från lektionen och hur de tänker tillbaka på den, vad var det jag lärde mig idag? Lite kan detta dock bedömas från när eleverna ser ut att vara med i genomgången och inte. Vilka frågor eleverna ställer och hur de svarar på lärarens frågor kan också ge en hint om detta.

I lärarhandledningen har det också blivit mer struktur. I litteraturen men också i undervisningen från programmet på Chalmers tycker jag mig kunna urskilja tre olika kategorier av saker att tänka på i undervisningen. Jag väljer att lägga upp lärarhandledningen runt dessa. Först har vi förutsättningar vilket är saker som måste finnas på plats i klassrummet men som inte är beroende av något annat läraren kan göra. Att eleverna känner sig trygga är ett exempel här. Det kan finnas andra saker som kan störa en elevs trygghet, hemförhållanden t.ex., men detta är inget läraren råder över.

Nästa kategori kallar jag nödvändigheter. Exempel på detta är att fästa elevernas fokus där det ska vara och att undervisa på ett strukturerat sätt. Jag har lagt in en film som motivation till detta med att fästa fokus där det ska vara. Både att fästa fokus och struktur är nödvändigt för undervisningen men att fästa fokus på rätt ställe är exempelvis inte värt något om eleverna är oroliga för då tappar de snart focus igen. Eleverna är inte heller mottagliga den lilla stund du har deras uppmärksamhet om de är rädda. Struktur i undervisningen kräver andra förutsättningar. Detta är anledningen till att jag delar upp dessa första två kategorier förutsättningar och nödvändigheter, i två. Förutsättningarna är de som kommer först, nödvändigheterna där efter.

 

Förutsättningar och nödvändigheterna tillsammans är tänkta att sammanfatta det som mästerlärare Viveca omnämner som tröskelpedagogik. Jag skulle översätta denna term till att undervisning inte är helt värdelös men verkligen inte bra heller. Med dessa två kategorier, förutsättningar och nödvändigheter, uppfyller man miniminivån för att inlärning ska vara möjlig men vi vill ju gärna nå lite längre.

Den tredje och sista rubriken innehåller det som höjer undervisningen över tröskelpedagogiken. Jag har valt att kalla detta för rekommenderat. Här är saker som Engage och Evaluate i 5E metoden, att hjälpa eleverna till ökad självreflexion i enlighet med “the power of feedback” mm. Jag motiverar också varför detta är viktigt.

Nu under veckan som kommer ska jag skriva renskriva auskultationsprotokollet. Då min lärarhandledning står i stark relation till bedömningsmatriser för VFU2 använder jag mycket av den som mall och hänvisar till den. Som jag förstått det hämtade VFU lärarna mycket till den matrisen från de protokoll som skolinspektionen använder. Tänker att det inte skadar att ZoCom utvärderar sig själva på det viset också.

Vecka 48

Nu har auskulterandet börjat. I ett försök att avgränsa vad som skulle vara mest relevant för ZoCom  (http://www.zocom.se) har jag börjat gå på lektioner med deras konsulter. Bilden av vad från rapportens bakgrund som ska tas med i själva lärarhandledningen börjar långsamt klarna. Jag har en komplett referenslista och ett utkast till innehållet i lärarhandledningen så här långt. På torsdag ska jag förhoppningsvis få auskultera en annan av ZoComs konsulter och se om jag behöver lägga till mer i lärarhandledningen eller om den börjar bli ganska heltäckande, vi får se.

Som motivation kring varför man inkluderar eleverna i val av innehåll i undervisningen lägger jag sedan förra veckan till Abraschoff, It’s your ship (http://libris.kb.se/bib/8504548) till referenslistan. Jag har också varit i kontakt med några gästföreläsare vi haft under utbildningen och fått lite referenser på den gruppdynamik som vi läst. Detta kommer in i undervisningen då klasserna ZoCom blir tilldelade ibland är sammansatta för bara en kurs. Det blir då extra viktigt att fundera på de utmaningar som nyformade grupper kan medföra och hur man som lärare kan hantera dessa på ett konstruktivt sätt.

Annars finns det inte så mycket mer att säga. Arbetet flyter på. Det som ska bli min slutinlämning till Chalmers börjar också ta form.

Vecka 47

Sedan förra blogginlägget har arbetet äntligen börjat ta mer fart sedan trycket från min andra Chalmerskurs börjar lätta. Något ytterligare ska referenslistan kompletteras men mycket är redan bra. Det känns som att den nu fångar det mesta som avhandlats under utbildningen av hur det är att vara lärare. Det är roligt att skriva på lärarhandledningen för att det ger mig en möjlighet att reflektera över utbildningen i stort och sätta den i perspektiv till min egen lärarerfarenhet i kontexten att berätta om lärande för någon annan.

   Arbetet som återstår är att konkretisera vad de olika böckerna jag hänvisar till mer specifikt säger och att lägga in det i de ramverk som lärarhandledningen utgör. I nuläget har jag en ganska bra sammanfattning av vad jag vill förmedla i stort, väl täckt av referenser men dispositionen behöver lite mer jobb. Att fixa dispositionen samt att fundera på auskultationsprotokollet är väl det som ska ske under veckan som kommer.
   Förhoppningsvis ska jag också kunna göra några auskultationer under nästa vecka, om inte någon redan nu på torsdag, för att få lite känsla för hur långt jag har kvar innan verktyget är användbart för andra. Det är alltid en översättningsprocess att ta en färdig tankebyggnad och förmedla den till andra och svårt att veta hur långt det är kvar innan resultatet testats.
Referenserna till arbetet är nu:

Vecka 46

Sedan förra veckan har främst informationsinsamlingen fortlöpt. Jag har plockat fram den kurslitteratur som jag bedömer är mest relevant för projektet men också kollat på de förslag Niklas (https://www.linkedin.com/in/mardby/sv) fått på litteratur. Jag väntar fortfarande på några böcker men så här långt har vi följande att utgå ifrån:

Senare planerar jag att lägga till någon bok om bedömning givet att vi kan knyta an standard litteraturen till yrkeshögskolan (YH). Behovet av bedömning är det samma som i skolan men YH har som bekant inga officiella statliga läroplaner för sina kurser på samma sätt som gymnasiet och grundskolan. Bedömningsmetodikerna kan behöva utvidgas något för att kunna hantera även de mer specialiserade regleringssystem som styr YH.

Jag ska också lägga till några artiklar, tänker här främst på något om feedback och 5E, samt om möjligt intervjua lämpliga personer om auskultation. Under veckan som kommer planerar jag att mer gå igenom det vi har och börja jobba på att sammanställa en lärarhandledning och ett auskultationsprotokoll.

Vecka 45

I detta första blogginlägg är det på sin plats men en liten introduktion. Jag som genomför projektet (https://www.linkedin.com/in/magnus-andersson-74786787) är sedan tidigare civilingenjör i teknisk fysik och läser nu en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i vilken flera praktikkurser ingår . Denna blogg skrivs i samband med vår sista praktikkurs i vilken det är tänkt att vi ska få praktisera och reflektera över allt vi har läst i programmet.

Jag gör min praktik på företaget ZoCom (http://www.zocom.se) som har fyra konsulter i Göteborg. Dessa arbetar som lärare på olika yrkeshögskolor i staden. En av dessa fyra konsulter, Niklas Mårdby (https://www.linkedin.com/in/mardby/sv), till lika regionchef handleder mig under praktiken.

Jag kommer arbeta med ett projekt som kan sammanfattas i följande målformulering.

  • Projektmål: Jag ska fram till och med vecka 50 med stöd i akademisk litteratur ta fram och vidareutveckla ett auskultationshjälpmedel för att stödja lärarnas kompetensutveckling och organisationens lärande på ZoCom.

Detta auskultationshjälpmedel är tänkt att fylla flera funktioner. Först tänker jag och företaget på att hjälpmedlet ska innehålla ett protokoll att fylla i under pågående auskultation. Hjälpmedlet ska också innehålla en lärarhandledning att läsa innan auskultationen och en metod för hur den auskulterande tar vara på resultatet efteråt. Ska den auskulterande t.ex. renskriva sina anteckningar på något särskilt sätt.


Lärarhandledningen sedan kommer handla en del om konsten att ge och ta feedback (the power of feedback) men också en förklaring av varför lärarna ombeds auskultera varandra, behovet av att ha en funktionell arena i dialogen och allmän info om olika huvudområden att fundera igenom under auskultationen. Exakt vilka dessa huvudområden är bearbetas fortfarande men lite överlag tänker jag klassrumsklimatet och egenskaper av detta, pedagogiskt stöd av inlärningen mm.

Informationsinsamlingen till detta auskultationshjälpmedel är dels lite litteratur som företaget sitter på men också återkoppling från mästerlärarna, kurslitteratur vi haft tidigare mm. Vi kommer också att prova hjälpmedlet och vidareutveckla hjälpmedlet efter våra försök. Till en början bromsas arbetet i projektet av den andra kursen vi läser på Chalmers men detta motstånd kommer förhoppningsvis klinga av allt efter som. Dagarna som arbetet pågår på företaget är främst måndag, onsdag och torsdag. Av flera skäl är det lämpligast att lägga upp blogginlägg på måndagar, vilket därför också troligen kommer ske så framgent.

Företaget jag är på har inte så många gemensamma sammankomster att det är därför svårt att tala om eller ge dem feedback på hur de arbetar som grupp. Jag ska dock försöka diskutera något om detta i kommande blogginlägg.