Reflektera över det egna lärandet och motivation

Nu har ännu en vecka gått på min VFU-praktik och jag har under veckan auskulterat min handledare och deltagit samt haft hand om lektioner för den elev jag undervisar.

Dagens tema för bloggen är hur det egna lärandet sker i matematikundervisningen på skolan samt hur motivationen kan påverkas i lärandet.

För att en elev ska utvecklas och bli medveten om sitt egna lärande bör eleven reflektera över sitt egna lärande. Enligt läroplanen ingår det i skolans uppdrag [1]. På min VFU-skola har jag sett och deltagit när ett utfört prov delades ut. På den lektionen var det endast 3 st elever, eftersom det inte är fler som läser naturvetenskaplig linje i klassen. Läraren delade inte bara ut det rättade provet utan även en reflektion och en bedömningsmatris för var och en i klassen. I bedömningsmatrisen kunde även tidigare provresultat ses. Eleverna fick sedan gå igenom sina prov fråga efter fråga varefter de fick skriva en reflektion över hur de tycker att provet gått och vad som hen behöver träna mer på inför nästa prov.  

Jag tycker att det var väldigt bra att eleverna fick skriva en reflektion efter de läst igenom sina provsvar. Eleverna fick därigenom träna på sin metakognitiva förmåga.  

I boken Lärarens ledarskap kan man läsa vilken roll motivationen spelar för lärandet. Något som ni säkert hört tidigare är uttalanden som att människan är av naturen lat eller att människan har ett stort behov av att arbeta och prestera. McGregors X- och Y- teori beskrivs i boken Lärarens ledarskap och handlar om två ytterligheter. Där människosynen X kännetecknas av de första påståendet ovan, att vi människor är av naturen lata. Vidare krävs det en “piska” för att driva oss och nå uppsatta mål. Medan människosynen Y sammanfattas som att vi har en inre behov av aktivitet och arbete samt att vi motiveras med en “morot” istället för en “piska” [2].

Hur ser det ut på min VFU-skola? På skolan och speciellt i matematikundervisningen har jag observerat att man jobbar mycket med elevernas motivation. I klassrummet försöker man skapa en gemytlig miljö och främja elevernas framsteg. För att öka elevernas lärande och motivation används mycket positiv återkoppling. Flera av eleverna har inte matematik som sitt favoritämne och det finns även elever med mycket ångest för matematiken. Om man skulle pressa dessa elever och använda McGregors teori X skulle det helt klart få motsatt effekt. Eleverna gynnas istället med positiv feedback samt att försöka få elever att känna sig bra inom det ämne som de inte känner sig säkra i.

Man vill inte hamna i en ond spiral där eleverna känner att “vad jag än gör så blir allt fel”. Flera elever på min VFU-skola har inte godkänd matematik från grundskolan och dessa elever får därför andra uppgifter som gynnar deras lärande och inte är för svårt. Det kan handla om mycket repetition från grundskolans matematik samt sätta in matematiken in i andra sammanhang än bara i en matematikbok.         

[1] Mats Dahlkwist, (2012), Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser, 1:a uppl., Stockholm: Liber AB, sid 28-29.

[2] Mats Dahlkwist, (2012), Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser, 1:a uppl., Stockholm: Liber AB, sid 29-31.

2 reaktion på “Reflektera över det egna lärandet och motivation

  1. Intressant läsning!
    Förstår hur du menar i resonemanget kring feedback till eleverna. Du tror inte att det är farligt att ge för mycket positiv feedback? Om det skall ges feedback gäller det att den är välgrundad och kan motiveras så att man vet båda vad som var bra och varför och på samma sätt för de saker som bör förändras, varför var det inte bra osv.

    • Jo jag håller med att det absolut kan vara farligt att ge för mycket positiv feedback. Det är tyvärr många elever på skolan som har oerhörd ångest med ämnet matematik och det har därför varit extra viktigt för dessa elever att skapa en ny och positiv bild av ämnet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *