Platsen, verksamheten och människorna: da Vinci skolan Nödinge hösten 2018

Vecka 1-2: In situ.

Da Vinciskolan Nödinge. Skola 7-9 belägen i Nödinge vid Ale torg. Det finns c:a 400 elever uppdelat i 15 klasser, ungefär 25 elever per klass. Ungefär 30 lärare är aktiva på skolan. Det är överlag jämn könsfördelning i klasserna och det finns ett relativt stort inslag av etnisk mångfald i skolan. Jag har tidigare varit vikarie på skolan under starten på höstterminen och eleverna kommer ihåg mig.

Huset (Ale kulturhus) som ritats av Gert Wingårdh inhyste tidigare ett gymnasium som drevs på platsen från 1995 till 2014 och har sedan ett par år sedan inhyst en högstadieskola. Ale kulturhus inrymmer frånsett skolan bland annat ett bibliotek, en idrottshall, ett större auditorium som bland annat används för teaterverksamhet. En mötesplats för fritidsaktiviteter Ungkan finns också tillgänglig i huset.

Byggnaden är inte optimal för högstadieverksamheten och vissa insatser har redan genomförts för att höja säkerheten, bland annat högre räcken på övervåningen. Ett större ombyggnationsarbete pågår och väntas vara klart till sommaren. Detta leder till att vissa lektionssalar kommer att stängas av under hösten och hållas stängda en bit in på vårterminen, däribland NO-salar samt salar för hemkunskap. Vidare finns det inte någon skolgård där eleverna kan röra sig under rasterna. Skolan har en rastpolicy att raster inte ska förekomma mitt i lektionspassen. Det finns dock en idrottshall som är öppen för eleverna att röra sig i. Det finns brist på rastvärdar som tillser att eleverna är trygga under rasterna. Lärarna har i uppdrag att se över situationen i korridorerna, men har sällan tid att utföra detta då detta ofta tar från planeringstiden. Eleverna har ganska lite aktiviteter att göra under rasterna, det finns ett pingisbord och lite utrymmen med bord och stolar för eleverna att vistas. Ett fik som tidigare hölls öppet har stängts under året på grund av ordningsproblem, men har nu åter öppnats under vissa tider. 3 elevassistenter och resurspedagoger ingående i resursteamet, se organisationsschema nedan, har börjat jobba under året och kommunen söker 10 ytterligare till skolorna för att hjälpa till att täcka lärares sjuk-/VAB- eller annan frånvaro och tillse tryggheten i skolmiljön. Enligt lärarförbundets skolranking (Lärarförbundet, 2018) har Ale kommun, som är huvudman för da Vinciskolan, en låg lärartäthet och problem med att många lärare är sjukskrivna under långa perioder. Klasserna har hemklassrum där de flesta schemalagda aktiviteterna genomförs. Sedan finns NO-salar och utrymmen för hemkunskap, slöjd- och idrott/hälsa.

Organisationsschema:

Pedagogisk gren:

  • Rektorer
  • Ledningsgrupp: Rektorer, arbetslags- och utvecklingsledare, EHT-representanter
  • Arbetslag
  • Enskilda lärare
  • Kunder: Elever, vårdnadshavare.

Supportgren:

  • Administration: Vaktmästeri, expedition.
  • IT-support: Kontohantering och hårdvara.
  • EHT: Kurator, skolsköterska, socialpedagoger, psykolog

Mellan pedagogisk och supportgren:

  • Resursteam och elevassistenter.

Lärarna har inför terminen röstat om ny fördelning av arbetslagen där arbetslagen får ett fokus kring elever som de själva träffar under terminen så att det inte blir för mycket arbete kring det sociala som tidigare hamnat på ett fåtal lärare och resurspedagoger som känt sig otillräckliga. Därför finns nu tre arbetslag (grön, gul och blå + Da-gruppen, för elever med behov av extra stöd) som är åldersblandade. Detta har resulterat i mindre spret och ett tydligare fokus på de elever lärarna ser mest. Tidigare har man under 3 år kört en modell baserad på årskurser, men detta ledde till att diskussionerna i arbetslagen blev fokuserade på eleverna men samtidigt blev diskussionerna kring ämnena blev lidande då arbetslagen inte var ämnesrepresenterade på ett genomtänkt sätt.

Elevhälsan som på plats inkluderar skolsköterska (100 %), 2 kuratorer (100 %) och specialpedagog, skolan söker efter ytterligare specialpedagog, samt studievägledare (100 %). Psykolog tas in från kommunen vid behov. Elevhälsan bedöms fungera bra och eleverna känner kuratorerna till namn och dessa är en integrerad del av verksamheten.

Vidare finns resursteamet där resurspedagoger och socialpedagoger samarbetar i främjande, förebyggande och åtgärdande syfte kring värdegrundsfrågor, social utveckling och elevers mående. Resursteamet har ett nära samarbete med elevhälsan och kontinuerliga diskussioner med mentorer och pedagoger om elevärenden. Trygghetsteamet finns också som en etablerad del av verksamheten, där hanteras ärenden såsom kränkningar och tillbud genom medling och anpassningar.

Huvudmannen och planen i nära framtid

Ale kommun är en kommun med drygt 30.000 invånare som växt förhållandevis snabbt från 28.000 2013 till 30.223 invånare 2017. Många inflyttade är barnfamiljer varför grundskolans utbyggnad varit en prioriterad aktivitet inom kommunen och relativt stora satsningar gjorts på skolbyggnation, varför den löpande verksamheten fått mindre tilldelning per elev. Ser man till kommunens budget så utgjorde utbildningsnämndens kostnader ungefär hälften av de totala kostnaderna för verksamhetsåret 2017. Det finns c:a 3500 elever i kommunen varav c:a 950 går på högstadiet. Kommunen räknar i verksamhetsplanen att elevunderlaget kommer att öka med mellan 150 och 230 elever årligen de närmaste åren. Samtidigt är skolbyggnaderna av gammalt snitt och behöver både upprustning och ombyggnation. Totalt tilldelas ombyggnationen och upprustningen av skolmiljön under de närmaste 3 åren i kommunen 765 MSEK. Sett ur detta perspektiv ser man att utbildningsnämndens ekonomi kommer att vara ansträngd över kommande period och vissa beslut har tagits för att sänka trycket på utbildningsnämnden bland annat genom att sänka hyresschablonen för vissa äldre byggnader till marknadsanpassad nivå. Besparingsåtgärder hade annars tvingat kommunen att säga upp pedagoger och administrationspersonal på skolorna, vilket man uppenbarligen drar sig för eftersom detta skulle uppfattas som negativt ur arbetsgivarsynpunkt, man blir knappast lika attraktiv som arbetsgivare om man säger upp anställda trots att dessa behövs och i synnerhet om man blir tvungen att återanställa samma personal vid senare tillfälle.

Kommunikation

Den huvudsakliga kommunikationen till kunderna, eleverna och vårdnadshavare, sker frånsett ordinarie lektioner, via lärportalen Unikum där planering på klass- såväl som enskild nivå och löpande formativ bedömning presenteras för elever och vårdnadshavare, vid sidan av ordinarie utvecklingssamtal. I Unikum ges även möjligheten att följa om eleverna, och vårdnadshavarna, tittat på dokumenten.

Kommunikationen mellan pedagoger, rektorer och supportfunktioner är av mer varierande karaktär och en strikt sammanhållen plattform för den kommunikationen finns inte på samma sätt. Vidare är kalendariet för lärarna inte riktigt i fas varför ändringar i schemalagda aktiviteter ofta löses genom diskussioner. Arbetslags- och arbetsplatsträffar samt ämneslagskonferenser utgör de huvudsakliga samlingspunkterna för lärarna. Delar av lärarnas administration sköts fortfarande med hjälp av blanketter, däribland kränknings- och tillbudsanmälningar.

Uppmärksamhet i media

da Vinciskolan har på senare tid figurerat i den lokala pressen då det har varit bråk på Ale torg med ungdomar från en annan skola. Bland annat ska 5 ungdomar från skolan ha registerförts av polisen för förberedelse till misshandel (Alekuriren, 2018). Detta har lett till att tryggheten på skolan och relationerna mellan skolpersonal och elever diskuterats mycket.

Atte i denna miljö

Det är en markant skillnad mellan högstadium och gymnasium i termer av elevernas mogenhet och inställning till skolan. Om man endast rör sig i lärarrummen får man uppfattningen att detta är en lugn skola, men tar man sig ut i korridorerna är det livlig aktivitet med elever som springer, väsnas och lever om naturligtvis blandat med elever som sitter kring bord och sysselsätter sig med annat. Ljudnivån är påtaglig och eleverna använder väldigt mycket av sin tid till sociala aktiviteter som ofta är relaterade till skärmar, t.ex. Instagram, Facebook och spel. Om man jämför med ett gymnasium eller en vanlig arbetsplats så ligger ljudnivån väldigt högt i jämförelse och detta har framförts som ett arbetsmiljöproblem.

Min initiala kontakt med många av eleverna är redan etablerad, detta gör det lättare att diskutera med eleverna. Trots att diskussionerna flyter på ganska bra har jag en ”vikarie”-status, detta betyder att eftersom jag inte har befogenhet att sätta betyg och får eleverna en lite annan syn på min pondus. De uppskattar att jag kan mina ämnen, men tycker inte alltid att de behöver lyssna på mig eller hörsamma mina rekommendationer, för den delen heller befallningar, bland annat gällande användningen av mobiltelefoner under lektionstid.

Gällande ämnena matematik och NO

Skolan arbetar med materialet Prio 7-9. Vissa högpresterande elever får extra material i form av annan bok framförallt används uppgifter ur böckerna Matematikboken X, Y och Z. För elever som behöver extra stöd i matematiken finns materialet LänkEn som är utformat för att kunna uppnå ett E i slutbetyg i slutet av årskurs 9. NO-material: Spektrumböckerna i Kemi, Fysik och Biologi. I tekniken delas fortlöpande material ut för att eleverna ska kunna hantera sina projekt som ofta sträcker sig ett par veckor. I tekniken har man även en tanke att knyta an till de andra NO-ämnena och synliggöra framförallt matematik och fysik i praktiska sammanhang.

Gällande salar: Eleverna har matematik i sina hemklassrum och NO-salar finns för att genomföra laborationer. Under ombyggnationen är stora delar av skolan avstängd och ordinarie lektioner får omarbetas för att passa lektionsutrymmenas möjligheter. Detta gör att eleverna ibland inte kan genomföra sina kemilabbpass och skolan har i viss mån omarbetat schemat för att det ska passa med ombyggnationen. Viss problematik har tillstött då planeringen av ombyggnationen har tilldelats prioritet och vissa lektionssalar har stängts tidigare än planerat (kemisalen stängd 3 veckor innan initialt planerat).

Referenser:

Ale kommun, 2018. Budget och verksamhetsplan 2018-2021.  https://ale.se/download/18.6f8be9ce15d55f86ae5c8e/1500554652833/Budget%202018-2021.pdf

Alekuriren 2018-11-05. Tumult på Ale torg. http://www.alekuriren.se/handelser/storbrak-pa-ale-torg/

Lärarförbundet, 2018. Skolranking. https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2018/ale