Avslutande reflektioner

Nu har jag varit på Universeum i ett par veckor och jag har lärt mig mycket under min tid här. Detta har gett mig en ny typ av syn på lärande och ledarskap, samt gett mig många förberedande kunskaper inför exjobbet.

På Universeum jobbar man ju inte med direkt lärande utan syftar istället till att inspirera och arbeta intresseväckande. Detta är ett spännande sätt att jobba, men också väldigt svårt då det inte går att mäta om man har väckt ett intresse. Jag har därför under projektet valt att fokusera på om gästerna upplevt att de haft roligt och om aktiviteterna varåt lärorika, vilket skulle kunna leda till att ett intresse har väckts.

Jag har även lärt mig mycket om hur man arbetar med bredare åldersgrupper, något som skiljer sig markant från mina tidigare praktiker på gymnasieskolor.

De resultat som framkommit under projektets gång är att Hajspaningen så som det är utformad idag fungerar bra och det syfte som är formulerat har kommunicerats till guiderna och förmedlas vidare till gästerna.

I Teknoteket behöver däremot ett tydligare syfte formuleras och man behöver se över hur detta kan förmedlas till både guider och besökare då det i nuläget inte framgår tillräckligt tydligt.

Ledarskapet på Universeum

Jag kommer nu att berätta mer om hur ledarskapet på Universeum ser ut.

Detta sker ju på flera olika sätt. Guiderna utövar ju ledarskap likväl som lärande då de interagerar med gästerna, men jag kommer här att fokusera på ledarkapet hos Guidechefen, som ansvarar för guiderna.

Det guidechefen gör på Universeum är att ha formella möten med guiderna inför stora event.

Varje dag har guiderna även ett uppstartsmöte där de går igenom vad som händer i huset.

Guidchefen har sedan som uppgift att kolla på ungefär 2 aktiviteter den dagen och ge guiderna feedback. Feedbacken sker efter en checklista så att det skall bli samma feedback för guiderna oavsett vem som observerar och ger feedback. De 12 första punkterna på listan behandlar själva framförandet av aktiviteten, men eftersom guiderna alltid skall vara tillgängliga och interagera med gäster när de är i huset så har ett antal punkter lagts till på listan för att visa på detta.

Guidechefen har även många inofficiella möten med guiderna, vilka anses minst lika viktiga som de officiella. Det är här övriga frågor får chans att lyftas, sådant som kanske inte behandlas på samma sätt under de officiella mötena. Det är även här som relationer mellan guide och guidechef stärks, vilket leder till ett bättre arbetsklimat och en öppnare kommunikation.

Makers-rörelsen

Jag har idag intervjuat en av Universeums pedagoger angående Teknoteket och dess utformning och syfte.

Teknoteket grundar sig på makers-rörelsen, en rörelse som bygger på att praktiskt förstå hur saker funkar. (Malmegård, 2012)

Denna rörelsen syftar till att få människor att genom att själva skapa och experimentera öka förståelsen för hur saker fungerar, samt ge produkter ett ytterligare värde. Med makers-mentaliteten kombinerar man teoretisk kunskap med praktiska övningar och hoppas med detta fenomen kunna öka intresset för teknik i en tid där intresset för ingenjörsutbildningar sjunker samtidigt som behovet ökar.

 

Källa:
Filippa Malmegård, F.M. (2012) ‘THE MAKER MOVEMENT’ – AN INTRODUCTION. Open source, Innovation, D.I.Y culture & online/real life UX. https://filippamalmegard.wordpress.com/2012/11/15/makers/. (2015-12-07).

Vad jag gör om dagarna

Jag tänkte nu beskriva lite närmare vad jag gör om dagarna och hur det här projektet har gått så här långt.

Jag börjar mina veckor med att vara med på måndagsmötet med all övrig personal. Här presenteras vad som kommer hända på Universeum, dels under veckan men även på sikt. Vilka olika aktiviteter som är igång, vilka ombyggnader som görs och om det är stora event inbokade.

Jag har sedan måndag förmiddag på mig att skriva ner mina reflektioner, intervjua personer eller göra litteraturstudier. Under Universuems öppettider är jag sedan med och kollar på Hajspaningen och Teknoteket.

Under Hajspaningen sitter jag bara med i publiken och lyssnar på både guiden och gästernas frågor. Jag har även pratat en del med guiderna efter hajspaningarna för att höra hur de upplevt det.

I teknoteket är jag mer interaktiv och pratar mer med både guider och gäster. Nu när jag varit där i ett par veckor har jag lärt mig en del av de aktiviteter som pågår här och kan därför jobba mer även med gästerna för att få en känsla för det jobbet som guiderna gör här.

Jag har nu intervjuat en av pedagogerna angående Hajspaningen och skall under kommande vecka intervjua ytterligare en samt flera av guiderna.

Jag kommer sedan att påbörja sammanställningen av mina intervjuer och observationer och jämföra dessa dels med mina teorier från min utbildning samt de olika teorier som Universeum arbetar utifrån.

Jag kommer under läsvecka 7 att intervjua besökare, färdigställa min rapport och förbereda seminariet som skall hållas i januari.

Lärandet på Universuem

Jag skall nu påbörja en beskrivning av hur lärandet på Univereum fungerar.

I de två aktiviteter jag har observerat under de gångna veckorna fungerar lärandet väldigt olika. Jag kommer i detta blogginlägget att beskriva dessa två närmre samt jämföra dessa med teorier.

Jag har i skrivande stund ännu inte genomfört några officiella intervjuer med guider eller gäster, utan de tankar som framförs i detta inlägget bygger på litteraturstudier samt intervjuer med pedagoger på Universeum.

Jag kommer att komplettera med vidare analyser efter intervjuer med guider.

 

Hajspaningen

Här sitter gästerna på bänkar framför akvariet medan en guide presenterar de olika hajarna och fiskarna. Den här aktivitetens lärande påminner mycket om det lärandet som sker på skolan, men med vissa relevanta undantag.

Precis som i skolan sitter man här framför en guide som pratar, men med ett akvarium bakom, istället för en White board eller PowerPoint. Man skulle kunna se detta som en 20-30 minuter lång lektion, men det finns ändå en del aspekter som gör att dessa två situationer skiljer sig från varandra.

För det första är det här på ett annat sätt frivilligt. Gästerna har betalat för att vara här och flera av dem är återkommande. Guidernas mål är därför inte bara att lära gästerna något om hajar, utan att engagera dem och få dem att vilja komma tillbaka.

Det finns här heller inget krav på att gästerna ska lära sig något. I skolan kan man direkt hänvisa till nästa prov, inlämning eller kurs. På Universeum har man ingen uppföljning på det som sägs. Man syftar med aktiviteterna heller inte till att förse gästerna med sakkunskap på samma sätt som i skolan utan vill istället öka intresset för ämnet och skapa en vilja för att lära sig mer.

En annan stor skillnad är åldersspannet på de man pratar med. I skolan har man i regel en klass med personer där det skiljer 1-2 år. På Universeum innehåller grupperna allt från bebisar till pensionärer och den som pratar måste därför anpassa sig språk så att alla kan uppskatta guidningen. Detta gör både att guiderna behöver anpassa sitt språk överlag för att alla skall inkluderas och även att de behöver byta perspektiv för att kunna anpassa guidningen efter den grupp som medverkar just på denna guidningen.

Ytterligare en skillnad är att det är ett mer fritt lärandeklimat. I skolan finns det ju en agenda för den kunskap som skall förmedlas. På Universeum där man syftar till att väcka ett intresse så blir aktiviteterna friare och guiderna är väldigt öppna med att anpassa sig efter gruppen och deras önskemål. Det är även ett öppnare klimat här än i skolan. Gästerna pratar mer både med varandra och med guiden än vad jag under mina tidigare praktiker uppfattat att eleverna gör. Detta ser jag som positivt utifrån Deweys teorier om det sociala perspektivet på lärande.

 

Teknoteket

Även Teknoteket påminner i viss utsträckning om skolan och dess sätt att lära ut. Detta varierar dock i stor grad beroende på vilken aktivitet som för tillfället är aktuell.

Jag har i nuläget inte studerat Teknoteket lika mycket som Hajspanngen och har därför inte hunnit reflektera i samma utsträckning kring det, men en el uppenbara likheter och skillnader har jag ändå observerat.

För det första är Teknoteket beroende av att föräldrar eller övriga vuxna finns att tillgå. De pyssel som erbjuds skall ju kunna passa alla åldrar och är därför oftast för komplicerade för barn att lösa på egen hand. Det jobbar en eller två guider i teknoteket i regel och det är därför svårt att rodda detta om det inte finns övriga vuxna att tillgå.

Om man jämför detta med till exempel en förskoleklass där det kan vara färre vuxna på fler barn så utgår jag från att deras aktiviteter i en annan utsträckning är anpassade efter den aktuella målgruppen.

Det är även här mycket friare än i skolan. Här är det dock svårt för mig att göra en egentlig jämförelse då jag ju själv bara varit på gymnasiet. För att få en riktig relevant situation att jämföra med borde man kanske istället observera en förskole –eller lågstadieklass.

Snabb uppdatering

Jag har nu varit min tredje vecka på Universeum och kommit en bit framåt i projektet, även om det just nu känns som att jag trampar lite i uppförsbacke.

Jag har under den här veckan inte fått gjort så mycket skriftligt arbete som jag egentligen hade planerat för och ett utförligare och mer vetenskapligt blogginlägg kommer därför imorgon.

Men jag tänkte ändå uppdatera snabbt om hur det går och vart jag står i projektet.

Jag har fortsatt att observera samt läsa in mig på det material jag fått av Universeum. Jag har haft ganska många inofficiella intervjuer med guider, vilket gett mig en bra bild och grund för att utföra de riktiga intervjuerna nu i veckan.

Jag har även mailat pedagoger för att boka in möten, men detta ligger just nu och väntar på svar och min tanke just nu är att kanske överge den delen och istället kolla på det skriftliga material som finns för hajspaningen och jämföra guider och gästers upplevelser med dessa.

Vad gäller Teknoteket så finns det inget skriftligt material för den här aktiviteten i helhet. Här har jag istället valt att fokusera på guiderna samt mina egna observationer för att komma fram till eventuella effektiviseringar av aktiviteten.

 

Tidiga reflektioner kring de valda aktiviteterna

Jag har nu följt de aktiviteter som jag valt att fokusera på under den gångna veckan. Jag har hunnit vara på Teknoteket i många timmar och gått på Hajspaningen 2 eller 3 gånger varje dag.

Det är spännande att se hur mycket aktiviteterna skiljer sig åt beroende på vilka gäster som är med vid just det tillfället samt hur de olika guiderna utvecklat sina egna sätt att genomföra de olika aktiviteterna.

Rent pedagogiskt så bygger ju aktiviteterna på olika sätt att väcka ett intresse hos gästerna.

Teknoteket är explorativt. Där får gästerna själva testa och försöka och bygga olika saker samtidigt som guiderna hjälper dem och förklarar teorierna bakom de olika aktiviteterna. Här är det också ganska fritt för gästerna att göra vad de vill. Guiderna har alltid förberett för en viss aktivitet men är flexibla att plocka fram annat material om gästerna önskar.

Vid hajspaningen blir besökaren mer passiv, här pratar guiden och gästerna lyssnar i stor utsträckning. Guiderna försöker dock att få med sig gästerna på olika sätt i aktiviteten och göra den mer interaktiv. Exempelvis genom att uppmuntra gästerna att ställa frågor, låta dem känna på och undersöka olika föremål och delar från hajar.
Det märks ganska tydligt skillnad på stora och små grupper vid hajspaningen. Det är lättare att göra aktiviteten mer interaktivt med en liten grupp besökare.

Jag har även börjat börjat intervjua pedagoger och guider, men ännu inga gäster.
De flesta intervjuerna med guiderna har dock varit inofficiella och jag vill gärna bygga upp en mer tydlig bild av vad pedagogerna menar med aktiviteterna innan jag börjar officiellt intervjua guiderna.

Jag har även fått tillgång till en hel del skriftligt material om aktiviteterna, hur dessa tas fram och dess syfte som jag ska läsa och analysera kommande veckan.

Val av aktivitet

Den första veckan av min praktik har nu använts till att observera alla de olika aktiviteterna som erbjuds för att sedan, i samråd med min handledare, välja ut två av dem att fokusera på och utvärdera noggrannare.

Ett urval av de aktiviteter som finns och som jag har utvärderat är:

Hajspaning

Sker vid Oceantanken. Gästerna sitter på bänkar framför akvariet medans en guide pratar om de hajar och fiskar som lever där. Beroende på vilka av hajarna och fiskarna som vi under visningen får se anpassar guiden sin presentation. Efter presentation får gästerna ställa frågor samt komma fram till guiden för att känna på en såg från en sågfisk, hajskinn, haj-ägg och hajtänder.

Regnskogssafari

Gästerna leds av en guide genom regnskogen och de olika växter och djur som lever där presenteras allteftersom vi träffar på dem. Även här anpassas  guidningen efter vad vi har möjlighet att se under just denna safarin.

Kom nära

Ett eller flera djur plockas ut och gästerna får möjlighet att klappa dessa samt lära sig mer om just etta djur. De djur som varit ute under mina observationer är ödlor, ormar och väsande kackerlackor.

Istidsvandring

Gästerna leds av en guide genom utställningen ”Istiden” där de får lära sig mer om de olika växter och djur som levde då, hur landskapet såg ut samt hur människorna levde under de åren.

Kemishow

Gästerna sitter på bänkar framför en show som innefattar olika demonstrationer i temperaturer med hjälp av flytande kväve och kolsyreis. En del interaktiva moment förekommer, exempelvis då gästerna bjuds fram för att smaka på frysta skumsvampar.

Fysikshow

Gästerna sitter även här på bänkar framför en show där de får lära sig mer om krafter och tryck. Gästerna är här mer interaktiva än i kemishowen och får testa att smälla ballonger, stå på ägg och ligga på spikmattor.

Giftormsspaning

Gästerna leds mellan de terrarium med giftiga ormar som finns i ”Dödliga Skönheter”. De får även lära sig hur ormarna hanteras på Universeum samt känna på ormskinn.

Teknoteket

Universeums experimentverkstad. Här får gästerna testa att göra olika experiment och bygga egna saker med hjälp och handledning av guiderna.

Val av aktiviteter

Tillsammans med min handledare så enas vi om att jag skall kolla noggrannare på aktiviteterna Teknoteket och Hajspaning.

Teknoteket är öppet varje dag mellan 11 och 16, men ganska lugnt på vardagar, så jag kommer att vara här och observera främst på helgerna. Denna aktiviteten valdes då den är mest unik i sitt slag på Universeum då den bygger på att gästerna arbetar själva enbart med handledning och hjälp av guiderna.

Den andra aktiviteten vi valde var Hajspaning. Denna aktiviteten är en av Universeums äldsta och hålls 2-3 gånger om dagen, så här kommer jag att kunna få ordentlig data som underlag när jag sedan börjar utvärdera. Den är också en av de aktiviteter som mest sällan utgår.

Den här veckan har jag börjat med ett möte med chefen för guiderna. Hen kommer sammanfatta den skriftliga information som finns om de valda aktiviteterna och maila mig så att jag kan läsa in mig på det parallellt med observationerna.

Min handledare kommer även att hjälpa mig boka möten med de pedagoger som är inblandade i respektive aktivitet, antingen denna eller kommande vecka.

 

Introduktion till praktikplats

Jag heter Amanda Reinsjö och läser mitt andra och sista år på mastersprogrammet Lärande och Ledarskap. Under den här läsperioden är jag på praktik för att observera hur lärandet och ledarskapet fungerar i praktiken. Jag gör min praktik på Universeum där jag kommer att följa guiderna för att observera hur lärandet och kommunikationen ser ut mellan guide och besökare. Universeum har pedagoger anställda som utvecklar olika aktiviteter samt instruerar guiderna inom dessa. De som är anställda som guider har dock ingen pedagogisk bakgrund, utan endast den internutbildning som de får av Universeum vid anställning.

Universeum är ett Science Center som vars uppdrag är ”Att skapa upplevelser som ökar lusten till kunskapssökande och aktiv verksamhet inom naturvetenskap och teknik”. Detta sker genom ett antal olika experimentverkstäder, utställningar samt guide-ledda aktiviteter i huset.

Jag kommer under den här kursen att intervjua pedagoger och guider, observera guiderna i deras arbete, samt slutligen prata med ett antal besökare om hur de uppfattade de olika aktiviteterna. Detta kommer i januari att mynna ut i ett seminarium för guider och pedagoger där vi diskuterar de eventuella skillnader som finns i pedagogernas syfte med aktiviteterna, guidernas uppfattning om dessa, samt besökarnas upplevelse.

 

Projektbeskrivning:

Under praktikperioden så kommer jag arbeta med att observera hur lärandet går till mellan guide och gäst på Universeum. Jag kommer att fokusera på 2-3 olika aktiviteter och fördjupa mig i dessa.

Jag kommer att börja med att läsa in mig på syftet med de olika aktiviteterna, samt intervjua pedagogerna som utvecklat dem om dess syfte.

 • Vad är grundtanken med aktiviteten?
 • Hur har detta förmedlats till guiderna?
 • Vad är meningen att gästerna ska lära sig/ta med sig av aktiviteten?

Därefter kommer jag att följa och observera guiderna i deras dagliga verksamhet. Jag kommer här att fokuseras på vad och hur det lärs ut. Dels kolla på vad som sägs, men även hur det förmedlas.

 • Hur anpassar sig guiderna till de olika personerna i gruppen?
 • Känns alla i gruppen delaktiga i aktiviteten eller tappar guiden någon?
 • Är deltagarna aktiva eller passiva?
 • Kan man under själva aktiviteten se något som tyder på att ett lärande sker?

Jag kommer eventuellt även att intervjua ett antal guider för att se hur de har uppfattat aktivitetens syfte och om detta skiljer sig från det pedagogerna har menat. Sedan kommer jag att följa upp med ett antal gäster hur de uppfattade aktiviteten.

 • Hade de roligt?
 • Vad lärde de sig?
 • Vad uppfattade de att syftet med aktiviteten var?
 • Vad tar de med sig från Universeum?

Jag kommer sedan att sammanställa en reflektion av hur lärandet går till och hur gästernas upplevelse är i förhållande till vad guiderna ville förmedla och vad pedagogernas tanke med aktiviteten var. Jag kommer även att analysera de eventuella skillnader i dessa steg som finns, med mål att undersöka vart eventuella meningsskiljaktigheter uppstår.

Projektet kommer att avslutas med ett seminarium för pedagoger och guider där jag presenterar mina resultat och kommer att ha utformat någon form av aktivitet (exempelvis diskussionsfrågor) för att klargöra de eventuella skillnader som finns från pedagogernas syfte till gästernas uppfattning, samt hur man kan överbrygga dessa.